Ako sme zabránili hroziacej ekologickej havárii

Predstavte si pätnásťposchodový dom, v ňom desať miliónov ton toxického kalu a 1,2 milióna kubických metrov alkalických vôd. Takýto jedovatý kopec v Žiari nad Hronom, ktorý predstavoval jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku, rekultivovala investičná skupina Penta. Náklady sa vyšplhali na viac ako 53 miliónov eur. Ide tak o najväčšiu súkromnú investíciu do ekológie na Slovensku.

Kalové pole začalo písať svoju históriu ešte v roku 1959. V Žiari nad Hronom začal vtedy veľký metalurgický závod vyrábať hliník z dovezeného bauxitu. Po tom, ako sa vyťažil oxid hlinitý, základnú surovinu potrebnú na výrobu hliníka, odpad v podobe červeného a hnedého kalu sa ukladal vedľa závodu. Takýto proces, ktorý sa postupne menil na jednu z najväčších ekologických hrozieb v strednej Európe, trval celých päťdesiat rokov. Postupne tak vznikalo odkalisko s priemerom tri kilometre a výškou 43 metrov. Situácia začala byť kritická, hrozilo, že sa kal preleje cez hranice odkaliska, poškodí pôdu a okolité podzemné aj povrchové vody. Ohrozená bola aj blízka rieka Hron.

Až rekultivácia skládky odvrátila túto ekologickú haváriu. Penta totiž pri privatizácii závodu SNP, ktorý bol v minulosti najvýznamnejším hutníckym závodom v strednej Európe, prijala záväzok, že kalové pole zrekultivuje. Najprv sa vybudovala podzemná tesniaca stena okolo odkaliska. V druhej fáze bolo vybudované zariadenie na spracovanie a čistenie alkalických vôd. V izolovanom odkalisku totiž ročne pribúdalo takmer osemdesiattisíc kubickým metrov dažďovej vody, ktorá sa kontaminovala. Po čistiacom procese už neškodná voda kanálom prúdi priamo do rieky Hron. K dnešnému dňu bolo spracovaných  viac ako 2,5 milióna metrov kubických alkalickej vody. Celý proces sanácie trval až do roku 2012, kedy sa jedovatá halda zrekultivovala na zatrávnený zelený kopec. Ide tak o unikátny projekt v rámci Slovenska, ale aj sveta, keďže likvidácia odkaliska predstavuje najväčšiu súkromnú investíciu do ekológie v našej krajine. Náklady vo výške 53 miliónov eur však nie sú konečnou sumou. Bývalé odkalisko je pravidelne monitorované a ročné náklady na jeho udržiavanie sa šplhajú do výšky niekoľko stotisíc eur.

Za rekultiváciu kalového poľa získala Penta v roku 2012 ocenenie ENVIRO OSCAR v kategórii ENVIRO TECHNOLÓGIA ROKA 2011. Ceny sa udeľujú subjektom, ktorých produkty alebo činy prispievajú k ozdraveniu planéty a zároveň chránia prírodné krásy krajiny.