Získali 73 staníc rýchlej záchrannej služby

Slovenská záchranná a dánska spoločnosť Falck budujú sieť záchraniek na Slovensku

Sieť staníc záchrannej zdravotnej služby v štrnástich regiónoch Slovenska vybuduje spoločnosť Slovenská záchranná spoločne s dánskym partnerom, spoločnosťou Falck, ktorá je najväčším poskytovateľom záchranárskych služieb v Európe. Sieť bude pozostávať zo 73 staníc rýchlej záchrannej služby, ktoré Slovenská záchranná získala v 1. a 2. kole výberového konania MZ SR. Spolu 29 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 44 staníc rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) tak vytvorí najväčšiu sieť rýchlej záchrannej služby na Slovensku.

Do všetkých 73 staníc Slovenská záchranná celkovo investuje viac ako 300 mil. Sk. Spoločnosť vytvorí približne 500 nových pracovných príležitostí najmä pre záchranárov a vodičov, pričom celkový počet zamestnancov presiahne 1 000. Slovenská záchranná sa tak stane jedným z významných zamestnávateľov v regióne východného a severného Slovenska.

*Koncom apríla 2006, v 2. kole výberového konania MZ SR, Slovenská záchranná získala licencie na prevádzku ďalších 38 staníc rýchlej zdravotnej služby na Slovensku. Všetky stanice získané v 2. kole sú doteraz neexistujúce stanice, ktoré spoločnosť vybuduje na zelenej lúke s termínom spustenia do začiatku augusta 2006. *

V 1. kole tendra Slovenská záchranná získala 35 staníc rýchlej záchrannej služby (pôvodne 36, avšak stanicu v Levoči si vymenila s pôvodným poskytovateľom, nemocnicou v Levoči, za stanicu Lipany v druhom kole). Zákonná lehota na spustenie staníc z 1. kola uplynie 14. mája 2006. Slovenská záchranná však všetkých 35 staníc bezproblémovo spustila už k 1. máju 2006.

Investície do vozidlového, technického a priestorového vybavenia staníc

Cieľom spoločnosti Slovenská záchranná je vybudovať sieť staníc, ktoré budú na rovnakej vyspelej úrovni, vybavené modernou technikou a ktoré budú navzájom prepojené kvalitným komunikačným a informačným systémom. Celková predpokladaná investícia do všetkých staníc je viac ako 300 mil. Sk.

Stanice získané v 1. kole sú na rôznej technickej, personálnej a prístrojovej úrovni. Doteraz do týchto staníc Slovenská záchranná investovala takmer 150 mil. Sk. Vo väčšine získaných staníc z 1. kola sa zástupcovia spoločnosti dohodli s pôvodnými poskytovateľmi záchranných služieb na plynulom prevzatí staníc po technickej a priestorovej stránke. Niektoré stanice sú umiestnené v nových priestoroch. Tri stanice (Dechtice, Koškovce, Čaňa) sú nové, doteraz neexistujúce, a preto bolo nevyhnutné tieto body kompletne vybudovať. Všetky stanice získané v 2. kole sú nové, doteraz neexistujúce a Slovenská záchranná ich vybuduje „na zelenej lúke“.

Pre stanice získané v 1. kole spoločnosť Slovenská záchranná nakúpila 30 nových sanitiek, v hodnote takmer 90 mil. Sk. Nové sanitky spĺňajú náročné štandardy EÚ a sú jednými z najmodernejších na Slovensku. Slovenská záchranná má objednaných ďalších 54 sanitiek v hodnote takmer 162 mil. Sk, ktorými dovybavuje stanice z 1. kola a zabezpečí stanice získané v 2. kole.

Personálne obsadenie a zamestnanecká politika

K 1. máju 2006 Slovenská záchranná celkovo zamestnáva 564 zamestnancov, z toho 532 na jednotlivých staniciach získaných v 1. kole. Vo východoslovenskom regióne spoločnosť zamestnáva 355 ľudí a v regióne západného a severného Slovenska 209 ľudí.
Vo väčšine staníc získaných v 1. kole sa zástupcovia Slovenskej záchrannej dohodli s pôvodnými poskytovateľmi záchranných služieb aj na plynulom prevzatí staníc po personálnej stránke.

Personálne požiadavky týkajúce sa staníc, ktoré Slovenská záchranná získala v 2. kole, budú približne rovnaké ako v 1. kole. Spoločnosť plánuje prijať viac ako 500 nových zamestnancov, najmä záchranárov a vodičov, z toho v regióne východného Slovenska viac ako 220 zamestnancov a v regióne západného a severného Slovenska približne 280 zamestnancov.

Slovenská záchranná všetkým svojim zamestnancom ponúka nadštandardné ohodnotenie, kvalitné a moderné prostredie a možnosť zvyšovania kvalifikácie a odbornosti. V oblasti vzdelávania pracovníkov v záchranárstve, v rámci vzdelávacieho know-how spoločnosť zamestnancom umožní absolvovanie vzdelávacích a tréningových programov, ktoré realizuje dánska spoločnosť Falck v zahraničí. Zároveň plánuje spolupracovať so školami, ktoré pripravujú záchranárov do praxe a zámerom je aj podpora doplnkových školiacich a vzdelávacích programov.

Doplňujúce informácie:

Cieľom partnerstva spoločnosti Slovenská záchranná a dánskej spoločnosti Falck, najväčšieho poskytovateľa záchranárskych služieb v Európe, je vybudovať silnú a modernú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorej kvalita a profesionalita budú porovnateľné so záchrannými službami vo vyspelých krajinách Európskej únie.

V apríli 2005 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR 1. kolo výberového konania na prevádzkovanie pozemnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. 2. kolo vyhlásilo MZ SR koncom minulého roka.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube