Základy ekonómie pre študentov žurnalistiky

Už po štvrtý krát boli vyhodnotení autori najlepších seminárnych prác spomedzi študentov žurnalistiky. Ide o spoločný projekt výučby predmetu „Základy ekonómie v žurnalistickej praxi“, ktorý zabezpečuje Nadácia Penta, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK a ekonomický týždenník Trend.

„Našim spoločným cieľom je oboznámiť študentov tretieho ročníka so základmi ekonómie, finančníctva a obchodného práva pre potreby ich budúcej praxe v médiách,“ – uviedol doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD., vedúci katedry žurnalistiky a dodal:

„Základy ekonómie sú nevyhnutnou súčasťou odbornej výbavy každého novinára, či už sa venuje kultúre, športu alebo politike. Pre spoluprácu s odborníkmi z praxe a ekonomickej žurnalistiky sme sa rozhodli nielen preto, že kombináciou teórie a praxe získajú študenti praktickejší pohľad, ale zároveň aj preto, aby sme zvýšili záujem študentov pracovať v ekonomických redakciách alebo médiách Základy ekonómie sú nevyhnutnou súčasťou odbornej výbavy každého novinára, či už sa venuje kultúre, športu alebo politike. Spoluprácu s odborníkmi z praxe a ekonomickej žurnalistiky vítame nielen preto, že kombinácia teórie a praxe prispieva k atraktivite a kvalite štúdia, ale zároveň aj preto, aby sme posilnili záujem študentov pracovať v ekonomických rubrikách našich masmédií.“

Výučba predmetu prebiehala počas celého zimného semestra a končila sa skúškou. Jednotlivé ekonomické témy prednášali odborníci z private equity skupiny Penta.

„Študenti absolvovali prednášky na zaujímavé témy z oblasti ekonomickej teórie, kapitálového trhu, bankového sektora, vstupu zahraničných investorov, reštrukturalizácie podnikov a praktickej ekonomickej žurnalistiky“, informovala Katarína Stupková, správkyňa Nadácie Penta a dodala: „štruktúra jednotlivých prednášok bola pripravená tak, aby mali študenti možnosť získať nielen teoretické základy a informácie, ale aby mali tiež príležitosť kombinovať teóriu s dlhodobými praktickými skúsenosťami odborníkov. Prednášky sprevádzali zaujímavé diskusie.“

Študenti vypracovali seminárne práce vo forme eseje, ktoré sa zaoberali ekonomickou problematikou. Práce boli hodnotené nielen z odborného hľadiska, ale tiež z hľadiska žurnalistického spracovania a to tak, aby boli údaje použité odborne správne, mali logickú následnosť a zároveň boli zaujímavé s pridanou hodnotou pre čitateľa.

Komisia zložená z odborníkov z Katedry žurnalistiky, private equity skupiny Penta a týždenníka Trend vybrala tri najlepšie seminárne práce. Víťaz získal mesačnú honorovanú stáž v týždenníku Trend.
Umiestnenie študentov/autorov najlepších seminárnych prác:
1. miesto: Tomáš Mašek – seminárna práca: „Ako eliminovať korupciu v zdravotníctve?“
2. miesto: René Medzihradský – seminárna práca: „Trendy v modernom bankovníctve“
3. miesto: Zuzana Kaplánová – seminárna práca: „Prínosy a nedostatky reformy zdravotníctva“

Počas slávnostného vyhodnotenia odovzdala Nadácia Penta Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave aj symbolický šek v celkovej hodnote 100 000 Sk na nákup počítačov pre potreby katedry.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube