TIKKA Investments Limited podáva žalobu na mesto Banská Bystrica

Žalobu o náhradu škody v celkovej výške takmer 115 miliónov korún, podáva spoločnosť TIKKA Investments Limited (ďalej iba „TIKKA“) na mesto Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom Investičného útvaru mesta (ďalej iba „IÚM“), voči ktorému TIKKA eviduje pohľadávku v celkovej výške takmer 115 miliónov korún. Škoda, o náhradu ktorej TIKKA žaluje Banskú Bystricu, bola podľa názoru spoločnosti spôsobená nesplnením povinnosti, ktorá mestu Banská Bystrica vyplýva zo zákona, a to zrušiť IÚM a prevziať jeho záväzky.

TIKKA, ktorá je na Slovensku zastupovaná spoločnosťou Penta Group, a.s., získala pohľadávku ešte začiatkom roku 2003. „IÚM si svoje záväzky neplnil a neplní i voči mnohým ďalším veriteľom, čím zvyšuje svoje zadĺženie, čo v konečnom dôsledku dokazuje i vyhlásenie konkurzu na majetok IÚM. Mesačný nárast pohľadávky TIKKA z titulu jej úročenia predstavuje čiastku cca 1.600.000,- Sk,“ uviedol Richard Schultz, člen predstavenstva Penta Group, a.s. a dodal: „ V priebehu uplynulých dvanástich mesiacov sme sa na pána primátora Králika a taktiež na predstaviteľov mestského zastupiteľstva niekoľko krát písomne obrátili s ponukou o pohľadávke rokovať. Naša ponuka pre mesto bola viac než veľkorysá – chceli sme mestu z dlhu odpustiť 30 %. Platnosť tejto ponuky trvala do konca roku 2003. Do dnešného dňa sme nedostali od mesta žiadnu odpoveď. Nezáujem zo strany vedenia mesta Banská Bystrica nás utvrdili v rozhodnutí, vymáhať dlh od mesta súdnou cestou.“

Vzhľadom na nezáujem mesta Banská bystrica vysporiadať pohľadávky voči IÚM,, pristúpila Penta Group, a.s. dňa 21.1.2004 k dobrovoľnej dražbe na založený pozemok „Jesenský vŕšok“ a súčasne listom z 20.1.2004 navrhla mestu Banská Bystrica vysporiadanie záložného práva zriadeného na domove dôchodcov, rovnakou formou ako v roku 2002 pri vysporiadaní záložného práva viaznuceho na radnici, zložením znaleckej hodnoty domova dôchodcov vo výške 16 009 150 Sk (radnica bola vysporiadaná za 23 795 310 Sk).

„Mesto nereagovalo ani na túto našu ponuku napriek tomu, že primátor Banskej Bystrice v roku 1999 osobne podpisoval záložnú zmluvu pričom výška záložného práva bola v tom čase znaleckým posudkom určená na viac ako 24 mil. Sk. Keďže domov dôchodcov Jeseň je zábezpekou našej pohľadávky, máme plné právo pristúpiť k jeho dobrovoľnej dražbe. Napriek tomu k takémuto kroku nepristúpime. Máme úprimný záujem zachovať pôvodnú funkciu domova dôchodcov Jeseň a budeme aj naďalej pokračovať vo svojej snahe rokovať s mestom,“ uviedol Richard Schultz.

Pohľadávka voči IÚM vznikla na základe úverovej zmluvy z roku 1997 a následne úverovej zmluvy z roku 1999. IÚM dlhodobo (v rokoch 2000 až 2002) hospodáril so stratou. Dňa 21.3.2003 bola zaslaná výzva na mesto Banská Bystrica za účelom vysporiadania pohľadávky resp. záložných práv. V priebehu nasledujúcich siedmych mesiacov apríl až október 2003 prebehli tri rokovania s primátorom mesta Banská Bystrica, na ktorých nedošlo k dohode o vysporiadaní pohľadávky voči IÚM, primátor dokonca/ani nepredložil návrh Penty Group a.s. na vysporiadanie celej pohľadávky (odpustenie 30% z nominálnej hodnoty pohľadávky vyčíslenej k 1.8.2003 pri vysporiadaní pohľadávky do 31.12.2003) do mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice. Dňa 5.11.2003 bol preto návrh priamo zaslaný mestskému zastupiteľstvu. Návrh vychádzal z požiadavky zaplatiť časť finančných prostriedkov, ktoré použil IÚM na zhodnotenie spravovaného majetku mesta Banská Bystrica a súčasne odpustenie cca. 35 mil. Sk, ktoré mesto Banská Bystrica bude musieť zaplatiť v prípade zrušenia IÚM.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube