Štát stupňuje šikanu zdravotnej poisťovne Dôvera

Šikanózne kroky štátnych inštitúcií voči zdravotnej poisťovni Dôvera a jej akcionárovi, investičnej skupine Penta, sa stupňujú. Svedčia o tom kroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a najnovšie aj Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) patriaceho pod Finančnú správu (FS) Slovenskej republiky.

Vo štvrtok 24.11.2022 prevzali právni zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera rozhodnutie Finančného riaditeľstva (FR) Slovenskej republiky, ktorým potvrdilo predchádzajúce rozhodnutie ÚVHS o udelení pokuty vo výške 3 mil. eur. Dôvodom pokuty má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka účtovníctva za rok 2017, no jej podstata súvisí so zaúčtovaním poistného kmeňa po spojení zdravotných poisťovni Dôvera a Apollo v roku 2009.

Rozhodnutia ÚVHS a FR sú v zásadnom rozpore s postojmi štátnych orgánov, znalcov a audítorov, ktorí od roku 2009 opakovane potvrdzovali zákonnosť a správnosť konania zdravotnej poisťovne.  Rozhodnutie pritom vychádza z právnej úpravy, ktorá sa počas rokov zásadne nemenila a naďalej predpokladá, že zdravotné poisťovne budú o nadobudnutom poistnom kmeni účtovať spôsobom, akým to robí aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Rozhodnutie ÚVHS sa prekvapivo opiera o právne nezáväzný metodický pokyn, ktorý vznikol až v lete 2020 na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pôvodná verzia dokumentu podporovala správnosť postupu účtovania Dôvery, za nejasných okolností však došlo k úplnej zmene jeho záverov. Podotýkame, že v tom čase  na ministerstve pracovala ako poradkyňa ministra súčasná predsedníčka ÚDZS Renáta Blahová, ktorá dlhodobo spochybňuje účtovné postupy zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Ako podnikateľský subjekt sme viac ako 10 rokov postupovali pri účtovaní transakcie predaja zdravotnej poisťovne Dôvera do poisťovne Apollo v presvedčení, že máme náš postup odobrený príslušnými rozhodnutiami štátnych autorít, audítormi a aj znalcami. Nedávna zásadná zmena postoja ÚVHS k tejto transakcii je šokujúcim signálom, ktorý mení právnu istotu v podnikaní na neistotu. O to viac, že táto zmena sa podľa nášho názoru odohrala za značne netransparentných okolností a spôsobom, ktorý ignoruje akékoľvek relevantné odborné argumenty. Považujeme to za dôkaz politického zneužitia štátnych inštitúcií“, povedal Václav Jirků, partner investičnej skupiny Penta.  

“Môžeme viesť odbornú polemiku o účtovnej transakcii – vzniku Dôvery. No je neakceptovateľné, ak štátny orgán s odstupom viac ako 10 rokov takto napadne platnosť vtedajšieho postupu poisťovne aj akcionára, ktorý bol plne v súlade so zákonmi. A urobí tak v rozpore s doterajším postojom samotnej Finančnej správy SR a ÚDZS, ktoré sa počas uplynulých 10 rokov opakovane k tejto transakcii vyjadrovali. Takéto konanie považujeme za nezákonné,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Vzhľadom k uvedenému podá zdravotná poisťovňa Dôvera správnu žalobu voči rozhodnutiu FR a jej právni zástupcovia už podali aj trestné oznámenie v súvislosti s podozrením zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s konaním určitých osôb, ktorých cieľom je poškodenie zdravotnej poisťovne.  Tieto kroky súvisia s právnou ochranou poisťovne, ktorú jej zástupcovia spolu s akcionárom avizovali už na tlačovej konferencii v máji 2022, keď označili postup viacerých štátnych orgánov za nezákonný a šikanózny.

„Už prvostupňové rozhodnutie ÚVHS trpelo viacerými závažnými nedostatkami procesnej a meritórnej povahy, na ktoré sme v mene klienta poukazovali. Bohužiaľ, FR tieto závery nekriticky prebralo a vo svojom rozhodnutí na mnohé podstatné argumenty vôbec nereagovalo. Veríme, že správny súd sa v dohľadnom čase s týmito otázkami vyrovná nezávisle, nestranne a najmä profesionálne,“ povedal Martin Magál, managing partner advokátskej kancelárie Allen & Overy, ktorá Dôveru zastupuje.

Postup štátnych orgánov a autorít v rokoch 2009-2020 v súvislosti s transakciou:

  • Transakcia bola v roku 2009 schválená ÚDZS a riadne prebehlo aj konanie pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
  • Predaj podniku a s ním súvisiaci prevod poistného kmeňa boli aj predmetom následného dohľadu na mieste, ktorý uskutočnil ÚDZS na jeseň 2010.
  • Taktiež bola v súvislosti s predajom podniku vykonaná aj daňová kontrola v rokoch 2013 - 2014, ktorá nezistila žiadne pochybenia.
  • Správnosť postupu a dodržanie príslušných predpisov pri účtovaní o poistnom kmeni boli potvrdené početnými kladnými stanoviskami audítorov a právnikov, v neposlednom rade aj Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
  • Pri tejto transakcii si obe zdravotné poisťovne splnili svoje oznamovacie povinnosti. O najdôležitejších aspektoch transakcie informovali formou účtovných závierok a výročných správ, ktoré boli overené audítormi. Údaje uvedené v týchto účtovných závierkach sa následne premietli do daňových priznaní.

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa viac ako 27 rokov poctivo stará o svojich poistencov a poistenky. Pre svojich klientov a partnerov vyvíja služby a ponúka benefity, ktoré inšpirujú aj ostatné zdravotné poisťovne a niektoré inovácie z dielne Dôvery sa stali súčasťou štátneho zdravotníctva.

Šikana zo strany ÚDZS

Namiesto podpory pri implementácii nových služieb v prospech slovenských pacientov je poisťovňa terčom útokov od politikov a politických nominantov v čele štátnych inštitúcií. V posledných dvoch rokoch sa tieto ataky stupňujú, keď činnosť poisťovne opakovane spochybňuje predovšetkým ÚDZS, ktorý vedie Renáta Blahová, ex-poradkyňa ministra financií SR.

V Správe o činnosti ÚDZS za rok 2021 a tiež  v Správe o stave vykonávania zdravotného poistenia za rok 2021, rovnako tak počas častých verejných vystúpení vrátane tlačových správ

venuje ÚDZS mimoriadnu pozornosť Dôvere a jej akcionárovi, a naopak, takmer žiadnu pozornosť nevenuje štátnej zdravotnej poisťovni. A to napriek tomu, že štát za ostatné dva roky vynaložil na záchranu „hrdzavého potrubia“ vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 360 mil. eur, kým súkromným zdravotným poisťovniam nijako „nepomohol“.

Prvýkrát upozornila zdravotná poisťovňa Dôvera na šikanózny postup ÚDZS v máji tohto roka, keď konštatovala dôvodné podozrenie z porušenia daňového tajomstva zo strany úradu. ÚDZS vtedy vo svojej tlačovej správe špekuloval nad „závermi“ neukončenej kontroly zo strany FS, čím zasahoval do dobrej povesti poisťovne.

Dôvera rovnako upozornila na zneužívanie právomocí zo strany ÚDZS v súvislosti s nevydaním súhlasu na vymenovanie generálneho riaditeľa Dôvery za predsedu predstavenstva. Obštrukciami pri jeho vymenovaní úrad bezdôvodne zneistil zamestnancov aj partnerov poisťovne, čím sťažoval činnosť poisťovne ako takej.

Dôvera sa riadi platnou legislatívou

Zdravotná poisťovňa Dôvera pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a poistenky striktne dodržiava zákony a všetky platné predpisy. Týka sa to aj účtovania o poistnom kmeni. Právny rámec, z ktorého Dôvera pri svojom účtovnom postupe vychádzala, sa za celé obdobie od roku 2009 výrazne nemenil, a keď, tak v prospech názoru, ktorý podporuje účtovanie o poistnom kmeni nadobudnutom prevodom. Z tohto dôvodu je Dôvera presvedčená o správnosti svojho postupu počas celej svojej existencie, roky 2009, 2017 a 2022 nevynímajúc, a víta príležitosť predniesť svoju argumentáciu pred nezávislým a nestranným súdom.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube