Prípad Dôvera – vyťahovanie miliónov zo zdravotníctva?

Investičná spoločnosť Penta je v súčasnosti jediným akcionárom zdravotnej poisťovne Dôvera, pričom má záujem dlhodobo pôsobiť vo verejnom zdravotnom poistení na Slovensku.

Penta je v systéme zdravotného poistenia od roku 2002. Počas celého tohto obdobia si zdravotná poisťovňa Dôvera riadne plní svoje povinnosti voči svojim klientom a aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 • Dôvera od svojho spojenia s poisťovňou Apollo nikdy nemeškala s platbami voči PZS
 • Dôvera nikdy nebola v platobnej neschopnosti
 • Dôveru nikdy nemusel oddlžovať, či finančne jej vypomáhať štát.

Dôvera hospodári prevažne s kladným hospodárskym výsledkom.

Akým spôsobom vzniká zisk v poisťovni?

 • Príjmami – tržbami Dôvery sú prostriedky, ktoré poisťovňa vyberie od platiteľov zdravotného poistenia – t.j. občania, zamestnávatelia, štát (za poistencov štátu) a to na základe zákonom stanovených zdravotných odvodov.
 • Úlohou Dôvery je za tieto finančné prostriedky zabezpečiť čo najefektívnejší a pre poistenca (pacienta) čo najkvalitnejší nákup zdravotnej starostlivosti.

Ako?

 • Dôsledným posudzovaním kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej súladu s platnými právnymi predpismi a platnými zmluvami o poskytovaní ZS
 • Revíznou činnosťou, overovaním, či prostriedky poistenca boli skutočne minuté na zdravotnú starostlivosť a či zodpovedajú reálne uskutočneným zdravotným výkonom.
 • Službami poistencom napríklad v podobe elektronickej pobočky, projektmi, ako sú bezpečné lieky (elektronické recepty), poradenstvom pacientovi pri liečbe v zahraničí, špeciálnymi projektmi ako je Medipartner, celým radom ďalších projektov ako je moja krvná skupina, benefitmi v podobe vracania doplatkov na lieky pre rodiny s deťmi a pod...

Hospodárenie poisťovne

 • Dôvera platí PZS za zdravotné úkony ceny, ktoré sú stanovené zmluvne. Na výšku platieb, ktoré dostávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vplývajú predovšetkým kvalitatívne parametre, určené zvlášť pre všeobecných a zvlášť pre špeciálnych lekárov. Tieto parametre sú transparentne zverejnené na webe Dôvery. Filozofiou poisťovne je viac platiť kvalitnejším poskytovateľom.
 • Poisťovňa zároveň plne podporuje zavedenie systému DRG čím skôr do prevádzky, keďže tento platobný mechanizmus by priniesol vyššiu efektivitu a spravodlivosť do systému platieb za hospitalizácie.
 • Maximálne 3,7% z vybraného poistného sú zo zákona prostriedky, ktoré Dôvera môže použiť ako správny fond na svoju prevádzku.
 • Navyše, medzi zdravotnými poisťovňami na Slovensku platí prerozdeľovací mechanizmus, ktorý zohľadňuje štruktúru poistencov (zjednodušene „zdravie“ poistencov v poistnom kmeni), čo v praxi znamená, že Dôvera odvádza časť svojich príjmov z odvodov do VšZP. Napr. v roku 2015 takto Dôvera odviedla do štátnej poisťovne viac ako 108 mil. EUR.
 • Poisťovňa musí podľa zákona taktiež disponovať technickými rezervami pre prípad úhrady budúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ich výška sa pohybuje medzi 10 až 12 percentami z celkových nákladov na ZS.
 • To, čo zdravotnej poisťovni zostane po vykonaní všetkých úhrad poskytovateľom a po zaplatení nákladov na svoju prevádzku, môže tvoriť jej zisk. Podmienkou vyplatenia zisku je povinnosť mať uhradené všetky platby PZS a nemať žiadnych pacientov na čakacích listinách.
 • Zisk v tomto ponímaní je dôvodom, motivátorom k tomu, aby zdravotná poisťovňa dôsledne vykonávala svoj core business – najkvalitnejší a najefektívnejší nákup zdravotnej starostlivosti pre pacienta.
 • Ak by z verejného zdravotného systému vypadla dobre fungujúca zdravotná poisťovňa, ktorej rola by sa zredukovala len na prietok peňazí od poistenca k poskytovateľovi, viedlo by to k ďalšiemu nekontrolovateľnému nárastu deficitu financovania zdravotnej starostlivosti. Poistenec v dôsledku prirodzenej informačnej asymetrie nie je vo väčšine prípadov schopný posúdiť kvalitu, efektivitu a primeranosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Dopyt po výdavkoch v zdravotnom systéme je nekonečný, úlohou zdravotnej poisťovne je tento dopyt primerane regulovať a vnášať do neho prvky sofistikovanosti.

Tvorí zdravotná poisťovňa zisk z verejných zdrojov?

 • Argument, že zisk do zdravotného poistenia nepatrí, pretože príjmami poisťovne sú mandatórne stanovené odvody je demagógiou.
 • Zdravotná poisťovňa dokáže tvoriť zisk na základe svojej efektívnosti, najmä vďaka dôrazu na platobnú disciplínu – tlaku na neplatičov a efektívnemu manažovaniu zdravotnej starostlivosti svojich poistencov.
 • Zdravotná poisťovňa netvorí zisk z iných peňazí než farmafirmy, ambulantní lekári, dodávatelia zdravotníckych prístrojov, či iné ďalšie súkromné spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve. Tie isté zdravotné odvody, ktoré plynú do zdravotnej poisťovne sa následne používajú na platby PZS a tí si z týchto peňazí financujú svoju prevádzku, investície (nákup prístrojov), či mzdy. Dlhodobá zisková marža Dôvery predstavuje menej ako 4% (v posledných dvoch rokov výrazne menej).
 • Prostriedky, ktoré tvoria v priemere zisky všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku, predstavujú menej než 2% z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Transakcia predaja podniku – Mýty a fakty

1. Mýtus – Penta účtovnou operáciou – trikom, umelo vytvorila hodnotu vo výške 400 mil. EUR

Fakt – Transakciou nevznikla žiadna virtuálna – umelo vytvorená hodnota. Kľúčovým aktívom, hodnotou poisťovne je jej poistný kmeň. V roku 2008-2009 bola účinná nezmyselná právna úprava, ktorá zakazovala prevod kmeňa medzi poisťovňami za inú ako nulovú hodnotu. Pri predaji podniku Dôvery do Apolla tak musel byť účtovne poistný kmeň Dôvery vyjadrený v nulovej hodnote. Apollo však kúpou Dôvery získalo jej kmeň a jeho hodnota prirodzene stúpla. Nárast tejto hodnoty bol vyjadrený nezávislým znaleckým posudkom. Nazývať tento krok virtuálnym vytvorením hodnoty je nezmyslom a ignorovaním podstaty toho, čo tvorí podnikanie v zdravotnom poistení.

2. Mýtus – Akcionári Dôvery si prostredníctvom účtovnej operácie vytiahli 400 mil. EUR zo zdravotníctva.

Fakt – Tento mýtus vytvára dojem, že v Dôvere na účte ležalo 400 mil. EUR, ku ktorým sa prostredníctvom triku dostali jej akcionári. K ničomu takému nedošlo. Výplata záväzkov voči akcionárom bola urobená prostredníctvom dividend recap. To je štandardný nástroj, ktorý sa používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru. Ide o komerčný vzťah medzi podnikom, jej akcionárom a financujúcimi bankami. Tie poskytnú podniku úver v takej výške, ktorá vyjadruje dôveru bánk v to, že podnik bude po dobu splácania úveru dosahovať istú ziskovosť a bude schopný splácať istinu, ako aj úroky z úveru. Dividend recap používa Penta bežne v takmer každej svojej investícii, pretože takáto operácia umožňuje, aby vlastník – investor mohol získať hotovosť a mohol ju následne reinvestovať. V prípade Dôvery si Penta „nevytiahla“ z poisťovne neoprávnene alebo nezákonne ani jedno jediné euro, navyše zisk z jej činnosti vracia späť do zdravotníctva, napr. v podobe investícií do nemocníc, ktoré už na Slovensku dosahujú stovky miliónov eur.

V prípade dividend recap sa jednalo o komerčnú dohodu medzi bankami a vlastníkmi Dôvery. O dôvere bánk voči Pente svedčí aj to, že sa nikdy nestalo, aby banky prišli v dôsledku úverovania „Penty“ o svoje peniaze. Na podobnom princípe ako je dividend recap fungujú aj hypotekárne úvery. Banka poskytne klientovi úver na nákup nehnuteľnosti a klient sa tak dostane k finančným prostriedkom, ktorých objem v drvivej väčšine prípadov presahuje peňažnú disponibilnú hotovosť daného klienta. Banka berie na seba riziko z prípadnej neschopnosti klienta splácať úver, klient na druhej strane by mal byť schopný si vziať takú veľkosť úveru, ktorého splácanie zodpovedá jeho finančným možnostiam a príjmom.

3. Mýtus – Náklady, ktoré sú spojené s dividend recap, neúmerne zaťažujú zdravotnú poisťovňu a obmedzujú ju v jej schopnosti plniť si záväzky voči poskytovateľom.

Fakt – Zdravotná poisťovňa Dôvera nemusela byť počas svojej existencie ani raz oddlžená štátom a neprijala ani iné dotácie z verejných financií. To je v kontraste so štátnymi poisťovňami, ktoré už niekoľkokrát štátnu pomoc dostali. Náklady, ktoré vznikli zdravotnej poisťovni v dôsledku úverov poskytnutých na úhradu záväzkov voči akcionárom a na dividend recap, sú splácané v rámci zákonného limitu 3,7% (vypočítané na základe počtu poistencov), ktoré poisťovňa používa na financovanie svojej prevádzkovej činnosti.

4. Mýtus – Predaj podniku bola účelová operácia (k spojeniu poisťovní mohlo dôjsť zlúčením), ktorá bola urobená preto, aby sa akcionári dostali k 400 mil. EUR a nemuseli zo zisku, ktorý dosiahli z precenenia poistného kmeňa, zaplatiť daň.

Fakt – Na výplatu väčšej časti tejto sumy (prostriedky vyplatené cez dividend recap) nemala tzv. účelovosť operácie žiadny zásadný vplyv. K dohode s bankami na dividend recap by mohlo v podobnom rozsahu dôjsť aj vtedy, ak by sa zdravotné poisťovne zlúčili. To, že transakcia predaja podniku a zisk dosiahnutý z precenenia účtovného kmeňa (záporný goodwill) explicitne nepodliehal v danom čase zdaneniu je fakt. Dôvera nemohla podľa vtedajších predpisov zdaniť výsledok hospodárenia, ktorý vznikol predajom podniku, keďže sa do základu dane nezahŕňali odpisy (rozpustenie) goodwillu a záporného goodwillu. To, že  došlo k predaju podniku a nie k zlúčeniu – spojeniu zdravotných poisťovní, bolo motivované nezdanením výnosu zo záporného goodwillu. Neprimerane však obviňovať kvôli tomu akcionárov Dôvery z účelovosti je rovnaké farizejstvo ako vyčítať ktorémukoľvek jednotlivcovi, že sa rozhodol dokončiť transakciu predaja svojej nehnuteľnosti v čase, kedy sa neplatila daň z prevodu nehnuteľnosti a že nepočkal na to, aby mohol zaplatiť takúto daň. Faktom zostáva, že plný súlad transakcie s právnymi predpismi potvrdila aj daňová kontrola.

5. Mýtus – Zdravotníctvo prišlo v dôsledku účelových a umelo vytvorených operácií Penty o 400 mil. EUR, ktoré mohli byť použité na zdravotnú starostlivosť

Fakt – Zdravotníctvo neprišlo v dôsledku tejto transakcie ani o 1 EURO. Ak priznávame zdravotnej poisťovni právo tvoriť zisk za to, že sa usiluje pre poistenca nakupovať kvalitne a efektívne zdravotnú starostlivosť, tak je nezmysel kritizovať princíp dividend recap. Ten totiž nie je o fyzickom odobratí hotových peňazí, ale o úverovom financovaní zo strany banky, ktoré nemá vplyv na schopnosť zdravotnej poisťovne uhrádzať svoje záväzky a na plnenie jej zmlúv voči poskytovateľom.

Navyše, Penta od svojho vstupu do segmentu aktívne do zdravotníctva investuje aj nad rámec akvizícií, len do Dôvery vo forme CAPEXu investovala od roku 2010 viac ako 10 milióna eur. Celkovo takto preinvestovala výlučne na modernizáciu, nákup nových prístrojov, rekonštrukciu, či oddlženie nemocníc už viac ako 300 miliónov eur. V nasledujúcich 5 rokov Penta plánuje investovať do slovenského zdravotníctva nad rámec akvizícii ďalších 230 miliónov eur.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube