Priebežné výsledky projektu „Vedecká špička“

ARRA prezentuje v rámci tejto tlačovej správy priebežné výsledky projektu Vedecká špička, ktorého hlavnými riešiteľmi sú prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., a prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc., obaja sú spolupracovníkmi ARRA. Hlavným partnerom projektu je Nadácia Penta.

Kvalita vedeckej práce vysokých škôl a výskumných ústavov, najmä základného výskumu, má v kontexte vedy v každej krajine mimoriadny význam. Doterajšie výsledky hodnotení ARRA (najmä hodnotenie fakúlt vysokých škôl) poukazujú na to, že slovenská vedecká úroveň je v porovnaní so svetom mimoriadne nízka. Napriek celkovému zlému obrazu o stave našej vedy a vzdelávania disponuje slovenská veda medzinárodne uznávanými osobnosťami a pracoviskami, na univerzitách, ústavoch SAV, ústavoch verejnej sféry, aj keď zďaleka nie vo všetkých odboroch.

CIEĽ PROJEKTU VEDECKÁ ŠPIČKA

Cieľom projektu je vybrať v jednotlivých výskumných oblastiach vedecké osobnosti a pracoviská s nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle a zverejniť ich v abecednom poradí. Týmto projektom chce ARRA osloviť:

  • najmä mladú generáciu (ale aj širšiu verejnosť) – treba ukázať, že aj doma možno nájsť pracoviská, kde sa dá stretnúť s osobnosťami uznávanými v európskom a svetovom meradle, a že sa možno na takýchto pracoviskách vzdelávať a spolupodieľať sa na ich vysokej vedeckej úrovni;
  • štátne orgány, ale aj súkromný sektor, aby podnikli kroky, ktoré podporia jestvujúce špičky, inak veda na Slovensku bude upadať a v týchto oblastiach.
ARRA chce taktiež poukázať na fakt, že vedci si zaslúžia vyššiu morálnu, spoločenskú a najmä finančnú podporu, aby mohli rozvíjať svoj potenciál v prospech spoločnosti. Cieľom projektu preto je vytvoriť na základe výsledkov projektu grantovú schému pre udelenie grantov zo strany sponzorov. Tieto granty sa majú zamerať na ďalší rozvoj potenciálu identifikovanej vedeckej špičky na Slovensku.

METODIKA

Metodika použitá pri identifikácii vedeckej špičky na Slovensku sa opiera najmä o hodnotenie prostredníctvom všeobecne dostupných, kontrolovateľných a uznávaných údajov. Boli použité indikátory, pomocou ktorých sa dajú identifikovať jednotlivci pracujúci na slovenských vedeckých inštitúciách, ktorí na Slovensku vykazujú vysoko nadpriemernú výkonnosť. Použité základné kritériá:

1. Hirschov index jednotlivca, „h-index“, t. j. počet h publikácií registrovaných v WOS , z ktorých každá je citovaná najmenej h-krát. Pre potreby projektu bol h-index modifikovaný, a to tak, že boli vylúčené samocitácie. Na identifikáciu špičky v jednotlivých oblastiach sa stanoví najnižšia prípustná hodnota h-indexu, a to s ohľadom na špecifiká tej-ktorej oblasti. Do h-indexu sa zarátajú aj knižné publikácie, ktoré vyhovujú zvoleným kritériám, t. j. sú podľa WOS citované najmenej h-krát.

2. Vysoko citované publikácie jednotlivca, podľa WOS, citované viac než zvolený prah (práce s viac ako 100 citáciami).
Prvotným kritériom je h-index a dosiahnutie jeho najnižšej prípustnej hodnoty. Ak vedec svojou činnosťou splní obe kritériá, reprezentuje najužšiu špičku slovenskej vedy.
Zvláštny komentár a špecifické zaradenie bude potrebné urobiť pre vedcov, ktorí síce dosahujú vysoký h-index, ale väčšina ich prác má viac než 50 spoluautorov (multiautorské práce). Tu treba individuálne posúdiť prípadnú vedúcu úlohu našich vedcov v takýchto prácach.

Treba upozorniť, že zoznamy vedcov, ktoré vzniknú po posúdení jednotlivých kritérií, nie sú uzavreté a možno ich dopĺňať.

PILOTNÉ HODNOTENIE CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VIED

V pilotnej fáze projektu sa vykonala analýza v oblasti fyziky a chémie. V obidvoch vedných odboroch má riešiteľský tím najviac skúseností. Z doterajších hodnotení sa dalo očakávať, že obidva vedné odbory patria medzi medzinárodne najvýznamnejšie odbory slovenskej vedy.

Celkový počet slovenských vedcov, ktorí v chemických vedách majú h-index 15 alebo vyšší, je 21 (tabuľka 1). V našom zozname je 11 významných vedcov z univerzít a 10 zo SAV.

Celkový počet slovenských vedcov, ktorí vo fyzikálnych vedách majú h-index 13 alebo vyšší, je 23 (z toho 12 z nich publikuje v rámci multiautorských tímov; tabuľka 2). Podobne ako v chemických vedách, väčšie zastúpenie majú vedci z univerzít než zo SAV.

ĎALŠIE POKRAČOVANIE PROJEKTU

V rámci pokračovania projektu sa následne bude ARRA zaoberať aj ďalšími vednými odbormi (biológia, matematika, veda o zemi, environmentálne vedy, lekárske vedy, farmácia a ekonómia), pričom pri každej z oblastí sa zohľadnia v metodike významné odlišnosti v spôsobe zverejňovania vedeckých výsledkov.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube