PPC rokuje s BAT o novej zmluve

Teplo v Bratislave bude lacnejšie

Napäté obchodné vzťahy spoločností PPC, a.s. Bratislava (ďalej iba „PPC“) a Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. (ďalej iba „BAT“) sa po rokoch neúspešných pokusov o dohodu pravdepodobne čoskoro vyriešia.

Predstavitelia oboch spoločností si opätovne sadli za rokovací stôl a hľadajú spoločne prospešný model budúcej spolupráce, ktorého výsledkom má byť najmä zníženie ceny tepla pre konečných spotrebiteľov a vytvorenie priestoru pre pripájanie nových zákazníkov.

„Základom našich nových rokovaní sú skúsenosti z uplynulého obdobia a najnovšie finančno-technické analýzy externých poradcov,“ uviedol podpredseda predstavenstva PPC, Jozef Sekerka a dodal: „ Smerujeme k dlhodobému kontraktu, ktorý bude pre obe strany výhodný. Podmienky novej zmluvy obom stranám umožnia racionálne a ekonomicky efektívne investičné plánovanie rozvoja vlastnej výroby ako aj celej sústavy centrálneho zásobovania teplom v Bratislave , čím sa vytvorí nevyhnutný predpoklad pre dlhodobo udržateľnú priaznivú cenovú politiku.“

Spory medzi PPC a BAT pretrvávajú už niekoľko rokov. Kým predajná cena tepla vyrobeného v PPC je 311 Sk / GJ , výrobné náklady na teplo, vyrábané v BAT dosahujú 480 Sk/ GJ, pričom samotné palivové náklady BAT sú vo výške 354 Sk/GJ/. Pokiaľ obe strany dospejú k vzájomnej dohode, prejaví sa pozitívny efekt aj na cene pre konečného spotrebiteľa. Vedenie PPC očakáva, že rokovania, ktorých výsledkom bude nová zmluva medzi oboma spoločnosťami, budú ukončené čo najskôr.

PPC je kogeneračná elektráreň s využitím plynovej (spaľovacej) turbíny, s následným parným systémom. Okrem výroby elektrickej energie, ktorá je nosnou činnosťou spoločnosti, PPC dodáva aj teplo do sústavy centrálneho zásobovania teplom.

PPC je vlastnená dvomi akcionármi – 10 percentný podiel vlastnia Slovenské elektrárne, a.s. a  90 percent akcií spoločnosti je vo vlastníctve private equity skupiny Penta. Tá do PPC vstúpila v roku 2004. Od svojho vstupu do PPC sa Penta intenzívne podieľa na reštrukturalizácii PPC, ktorá okrem iného zahŕňa hlavne zefektívnenie výroby elektrickej energie a tepla, optimalizáciu prevádzky zdroja s ohľadom na poskytovanie podporných služieb, rešpektujúc platné zmluvy s obchodnými partnermi a maximálnu racionalizáciu nákladov spoločnosti. Po úspešnom zavŕšeni tohto procesu Penta plánuje predať svoj podiel strategickému investorovi „ So záujmom odkúpiť náš podiel v PPC nás pravidelne oslovujú viaceré nadnárodné energetické spoločnosti ako napr. Endesa, Prisma Energy, ENEL, Verbund a ďalší,“ uviedol Vladimír Brodňan, investičný riaditeľ Penty a dodal: “Avšak pokiaľ neukončíme reštrukturalizáciu, o predaji PPC neuvažujeme.“

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube