Podpora tried mimoriadne nadaných detí

Nadácia Penta, v spolupráci so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave vyhlásila 2. ročník Grantu, o ktorý sa môžu uchádzať všetky základné školy na Slovensku, ktoré zriadili triedy pre mimoriadne nadané deti a ktoré v týchto triedach realizujú projekt Alternatívnej starostlivosti o nadané deti (ďalej len „Grant“).
„Prvý ročník Grantu, ktorý bol vyhlásený koncom minulého roka, nás prekvapil vysokým záujmom jednotlivých škôl a veľmi dobrou kvalitou predložených projektov“, informovala Katarína Remiašová, správkyňa Nadácie Penta a dodala: „preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore nadaných detí na Slovensku prostredníctvom vyhlásenia ďalšieho ročníka Grantu a financovaním vybraných vypracovaných projektov škôl“.

Termín, do ktorého môžu školy predkladať projekty je 19. máj 2006. Predložené projekty by mali byť orientované na podporu zlepšenia a skvalitnenia vzdelávacieho systému tried pre mimoriadne nadané deti s cieľom zvýšiť záujem, motiváciu a chuť žiakov dodatočne sa vzdelávať a samostatne získavať nadstavbové informácie. „Nadácia Penta sa bude snažiť v jednotlivých projektoch prihliadať na úroveň kombinácie, spájania a využitia viacerých vyučovaných predmetov, vedeckých a spoločenských oblastí“, spresnila účel Grantu Katarína Remiašová.

Všetky projekty bude posudzovať výberová komisia zložená zo zástupcov Nadácie Penta a odborníkov v oblasti školstva a práce s intelektovo nadanými deťmi. „Komisia sa pri hodnotení projektov bude v prvom rade zameriavať na splnenie základných kritérií, ktorými sú splnenie účelu grantu, časová pôsobnosť projektu a zainteresovanosť prostredníctvom možnej finančnej spoluúčasti. Komisia bude taktiež hodnotiť vypracovanie projektu a splnenie formálnych náležitostí žiadosti o grant“, uviedla Jolana Laznibatová, členka komisie a riaditeľka školy pre nadané deti v Bratislave.

Výsledky grantu vyhlási Nadácia Penta koncom mesiaca jún 2006 a vyhodnotí prvých šesť najúspešnejších projektov, ktoré získajú finančnú podporu v celkovej výške 400 000 Sk, rozdelenú nasledovne podľa jednotlivých umiestnení:
1. miesto : 150 000,- Sk
2. miesto : 100 000,- Sk
3. miesto : 60 000,- Sk
4. – 6. miesto: 30 000,- Sk

Do prvého ročníka Grantu, vyhláseného koncom minulého roka, sa prihlásilo 22 (z 24) základných škôl s triedami pre mimoriadne nadané deti, ktoré celkovo zaslali 29 projektov. Nadácia v prvom ročníku rozdelila celkovú sumu vo výške 260 000 Sk.

Grant nie je určený pre Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, ktorú nadácia podporuje osobitne.

Dodatočné informácie:

Nadácia Penta ako generálny sponzor dlhodobo podporuje Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave. Okrem finančných darov sa nadácia snaží pomáhať škole riešiť niektoré jej problémy a poskytovať právnu pomoc. V rámci podpory vzdelávania nadaných detí na Slovensku pomáha nadácia pri príprave a vydávaní učebných pomôcok a pri podpore šírenia myšlienky a filozofie vzdelávania nadaných detí. V tomto roku sa nadácia rozhodla pomôcť základným školám s triedami pre mimoriadne nadané deti aj finančne, prostredníctvom vyhlásenia grantu.

Projekt Alternatívnej starostlivosti o nadané deti, autorky Jolany Laznibatovej, je projekt alternatívneho programu pre vzdelávanie intelektovo nadaných detí, v ktorom je rovnako zastúpená výchovná i vzdelávacia zložka. Projekt poskytuje nadaným deťom adekvátne podnety pre rozvoj ich myslenia (vyučovacia zložka) ale i celej osobnosti (výchovná zložka). Vyučovanie je prispôsobené nadaným deťom využívaním špeciálnych metód, atmosférou a obsahom vyučovania. Atmosféra v triedach je príjemná, nedirektívna, založená na dialógu a partnerskom vzťahu učiteľa a žiaka. Týmto projektom sa v súčasnosti riadi, na oboch stupňoch, 24 škôl na Slovensku. Triedy navštevujú nadané deti z okolitých regiónov jednotlivých škôl.

Zoznam ZŠ s triedami pre mimoriadne nadané deti:

 1. ZŠ na Mariánskej ulici, Prievidza
 2. ZŠ na Krosnianskej ulici, Košice
 3. ZŠ na Bystrickej ceste, Ružomberok
 4. ZŠ na Benkovej ulici, Nitra
 5. ZŠ na ulici Mieru, Bytča
 6. ZŠ na Šmeralovej ulici, Prešov
 7. ZŠ na Tríbečskej ulici, Topoľčany
 8. ZŠ na Krátkej ulici, Šaľa
 9. ZŠ na ulici 29. augusta, Poprad
 10. ZŠ na ulici M.R. Štefánika, Levice
 11. ZŠ na Dobšinského ulici, Rimavská Sobota
 12. ZŠ na Jilemnického ulici, Žiar nad Hronom
 13. ZŠ na Vančurovej ulici, Trnava
 14. ZŠ na Hrnčiarskej ulici, Humenné
 15. ZŠ na Kubranskej ceste, Trenčín
 16. ZŠ na ulici sv. Gorazda, Žilina
 17. ZŠ na Budovateľskej ulici, Martin
 18. ZŠ na Okružnej ulici, Michalovce
 19. ZŠ na ulici Kožucha, Spišská Nová Ves
 20. ZŠ na Pohraničnej ulici, Komárno
 21. ZŠ na ulici Nižná brána, Kežmarok
 22. ZŠ na Devínskej ulici, Nové Zámky
 23. ZŠ na ulici Slovenských partizánov, Považská Bystrica
 24. ZŠ na Ďumbierskej ulici, Banská Bystrica

Výsledky 1. ročníka Grantu pre školy s triedami pre mimoriadne nadané deti:

1.miesto - ZŠ na ulici sv. Gorazda, Žilina, finančná podpora: 100 000 Sk
2.miesto - ZŠ Alexandra Dubčeka, Martin, finančná podpora: 60 000 Sk
3.miesto - ZŠ na Mariánskej ulici, Prievidza, finančná podpora: 40 000 Sk
4.miesto - ZŠ na Tríbečskej ulici, Topoľčany, finančná podpora: 20 000 Sk
5.miesto - ZŠ Nižná brána, Kežmarok, finančná podpora: 20 000 Sk
6.miesto - ZŠ na Benkovej ulici, Nitra, finančná podpora: 20 000 Sk

Bližšie informácie o vyhlásení 2. ročníka Grantu nájdete na internetovej stránke Nadácie Penta: www.nadaciapenta.sk

Kontakt:
Katarína Remiašová, správkyňa Nadácie Penta
tel: 02 / 577 88 191
fax: 02 / 577 88 051
remiasova.katarina@penta.sk

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube