Padlo rozhodnutie v dlhoročnom spore medzi BAT a PPC

Krajský súd  v Bratislave dnes rozhodol o odvolaní Bratislavskej teplárenskej a.s. (BAT) tak, že potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.11.2011. Spoločnosť BAT tak bude musieť zaplatiť viac ako 26 miliónov eur spoločnosti Paroplyn Holdings Limited, ktorá je súčasťou investičnej skupiny Penta. Voči rozhodnutiu súdu sú prípustné už len mimoriadne opravné prostriedky.

Došlo tak ku konečnému rozhodnutiu v spore, ktorý vznikol z dôvodu, že BAT v rokoch 2000 až 2003 nezaplatila za dodané teplo, resp. že neodobrala od paroplynového cyklu zmluvný objem tepla. V uvedenom  období vlastnil paroplynový cyklus štát. PPC sa v žalobe odvolávalo na zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá bola uzatvorená 10.11.1999.

Po doručení rozhodnutia súdu obom stranám sporu sa stane rozsudok vykonateľný a Penta bude disponovať pohľadávkou voči BAT, ktorú môže exekučne vymáhať. Penta je ochotná riešiť zaplatenie pohľadávky voči BAT aj mimosúdne, napríklad formou splátkového kalendára tak, aby zaplatenie žalovanej sumy neohrozilo prevádzku BAT. Záujem na mimosúdnej dohode s BAT mali Penta a PPC aj v priebehu vlaňajších rokovaní o novej dlhodobej zmluve o dodávke a odbere tepla medzi spoločnosťami PPC a BAT. Tieto rokovania sa však neskončili úspešne.

Penta v apríli tohto roka oznámila, že predáva svoj akcionársky podiel v PPC, pričom v najbližších mesiacoch sa očakáva dokončenie tejto transakcie. Penta tým ukončí svoje pôsobenie v tejto spoločnosti. Súdny spor medzi PPC a BAT a nároky, ktoré z neho vyplývajú, nie sú súčasťou uvedenej transakcie a nemajú na jej dokončenie žiadny vplyv.

Genéza sporu

Projekt PPC má korene v rokoch 1994 - 1996, kedy Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s platnou Energetickou koncepciou vlády SR rozhodlo o potrebe vybudovania nového energetického diela. Došlo k založeniu akciovej spoločnosti, kde sa akcionármi stali ZEZ (neskôr BAT) (66%), SPP (24%) a SE (10%), teda všetko podniky vlastnené štátom.

Zmluvy, ktoré malo PPC uzatvorené so svojimi zakladateľmi boli podmienkou poskytnutia úveru od Európskej Investičnej Banky, ktorý predstavoval až z 85% zdroje financovania PPC.

Súdny spor medzi spoločnosťami PPC a BAT sa začal v roku 2003. Žalobca Paroplyn Holdings Limited sa na súde domáhal od Bratislavskej teplárenskej a.s. zaplatenia neuhradených pohľadávok za roky 2002 a 2003 zo Zmluvy o dodávke a odbere tepla zo dňa 10.11.1999.

Penta vstúpila do PPC až v roku 2004  a v privatizačnej zmluve sa zaviazala pristúpiť k úprave podmienok zmluvy s BAT. K tomu došlo uzatvorením novej zmluvy s BAT v auguste 2006. To znamená, že od roku 2006 až do konca roku 2013 bola medzi PPC a BAT uzatvorená nová zmluva, ktorej plnenie a platnosť nebola žiadnou zo zmluvných strán spochybnená.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube