Nový strategický hráč v ZSNP

V piatok 30. mája 2008 bola uzatvorená rámcová zmluva o predaji akcií medzi spoločnosťami ZSNP, a.s., a Dalkia, a.s. Predmetom prevodu akcií je energetická divízia spoločnosti ZSNP, ENEVIA, ako aj obchodný podiel ZSNP v distribučnej sieti Teplo, s.r.o. Transakcia podlieha schváleniu PMÚ SR.

"Do ZSNP sme vstupovali s cieľom ozdraviť a následne pripraviť jednotlivé výrobné závody na vstup strategických investorov. V areáli ZSNP už pôsobia renomované spoločnosti The FAGOR Ederlan Group, či SAPA AB, teraz k nim pribudne aj Dalkia, ktorá patrí medzi európskych energetických lídrov," povedal Jozef Oravkin, partner private equity skupiny Penta, ktorá je 96% akcionárom ZSNP.

"Sme pripravení poskytnúť ENEVII dlhodobú perspektívu, priniesť ďalší rozvoj a zefektívnenie služieb," povedal Vincent Barbier, generálny riaditeľ Dalkia, a.s.

ENEVIA sa zaoberá výrobou a distribúciou elektrickej a tepelnej energie, plynu, tlakového vzduchu, priemyselnej a pitnej vody. Prevádzkuje čističky odpadových vôd a kanalizáciu pre priemyselný park. ENEVIA je jediným centrálnym výrobcom tepla pre mesto Žiar nad Hronom, zamestnáva okolo 100 pracovníkov.

Údaje o energetickej divízii ENEVIA

Objem dodávok spolu za rok 2007 (zaokrúhlené):
Teplo - GJ 490 000
Elelektrická energia - kWh 64 000 000
Tlakový vzduch - 50 000 000 m3
Zemný plyn - 8 000 000 m3
Pitná voda - 250 000 m3
Priemyselná voda - 700 000 m3
Stočné - 830 000 m3
Tržby spolu - EUR 20.000.000

Po odpredaji divízie ENEVIA, pripravuje private equity skupina Penta aj predaj výrobného závodu FINALCAST, ktorý sa zaoberá výrobou odliatkov z hliníkových zliatin, zameriava sa na výrobu s vyššou pridanou hodnotou, pričom zabezpečuje aj služby tepelného spracovania a impregnácie. Rokovania s prvými záujemcami už prebiehajú.

Reštrukturalizácia ZSNP

Vstup Penty v druhej polovici roku 2002 – privatizácia, za rok 2002 ZSNP vykázal stratu 74 mil. EUR
Hlavnými problémami ZSNP bola hrozba konkurzu vzhľadom na viac ako 6 mil. EUR záväzkov po lehote splatnosti; vysoká prezamestnanosť (3600 zamestnancov); kalové pole – ekologické záväzky; vysoká úverová zaťaženosť; neexistencia rozvojovej stratégie.

  • Penta uskutočnila v rokoch 2003-2004 finančnú a prevádzkovú reštrukturalizáciu, určila core a non-core aktivity, umožnila vstup strategickým investorom. Už v roku 2004 ZSNP vykázal zisk na úrovni 4,6 mil. EUR
  • V súčasnosti je ZSNP skonsolidovaná a stabilná spoločnosť, jej zisk dosiahol v roku 2006 34 mil. EUR, v areáli priemyselného parku, ktorý vytvorila Penta, v súčasnosti pôsobí okolo 180 subjektov a pracuje 4700 zamestnancov.
  • ZSNP realizuje projekt rekultivácie kalového poľa, ktorý bude ukončený v roku 2012, pričom celkové náklady dosiahnu okolo 50 mil. EUR.
  • Rekultivácia kalového poľa je najväčšou investičnou akciou zameranou na odstránenie environmentálnej záťaže v rámci privátnych firiem na Slovensku

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube