Nadácia Penta vyhlásila ôsmy ročník Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky

Nadácia Penta v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vyhlásila začiatkom októbra už ôsmy ročník Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky (ďalej „Cena Penty“), ktorá je určená študentom posledného ročníka Ekonomickej univerzity. Cieľom ocenenia je motivovať študentov ekonómie k dosahovaniu mimoriadnych študijných výsledkov. Každý z ocenených študentov získa finančnú odmenu vo výške 70 000 Sk.

„Podmienky Ceny Penty sú nastavené tak, aby zhodnotili doteraz dosiahnuté študijné výsledky študentov, ich zodpovedný prístup k štúdiu, chuť samovzdelávať sa a profesionálne rásť“ – spresnila podmienky ocenenia Katarína Stupková, správkyňa Nadácie Penta a dodala: „V tomto ročníku sme rozšírili podmienky Ceny Penty o vypracovanie krátkej eseje na vybrané témy z oblasti private equity priemyslu. Študenti majú možnosť vybrať si tému, ktorá je obsahovo najbližšia oblasti štúdia, na ktoré sa orientujú jednotlivé fakulty Ekonomickej univerzity.“

Záujemcovia o získanie Ceny Penty za rok 2006 sa môžu prihlásiť na jednotlivých študijných oddelenia Ekonomickej univerzity do 31. októbra 2006 za predpokladu, že spĺňajú stanovené kritériá.

Študijné kvality všetkých prihlásených študentov bude v mesiaci november posudzovať výberová komisia zložená z najvyšších akademických predstaviteľov Ekonomickej univerzity a vrcholových manažérov private equity skupiny Penta. Výberová komisia sa stretne spoločne so všetkými prihlásenými záujemcami o Cenu Penty, ktorí budú mať možnosť na tomto osobnom stretnutí odprezentovať svoje doterajšie výsledky, študijné aktivity a taktiež svoje profesionálne plány do budúcnosti. Výberová komisia následne vyberie laureátov Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky pre rok 2006, ktorým v decembri slávnostne odovzdá ocenenie a finančnú odmenu.

„Do všetkých doterajších ročníkov Ceny Penty sa prihlásilo celkovo 93 študentov. Nadácia Penta ocenila 37 z nich,“ informovala o štatistike ocenenia Katarína Stupková a doplnila: „Medzi ocenených študentov rozdelila nadácia sumu v celkovej výške takmer 2 mil. Sk (1 970 000 Sk).“ (Nadácia v minulom ročníku zvýšila pôvodnú odmenu z 50 000 Sk na 70 000 Sk.)

V tomto roku vyhlási nadácia taktiež štvrtý ročník obdobnej súťaže v Českej republike pod názvom „Cena Penty za vynikajíci studijní výsledky“.
Záväzné podmienky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa uchádzajú o ocenenie „Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky“ pre akademický rok 2006/2007

Pre akademický rok 2006/2007 stanovila Výberová komisia nasledovné podmienky, ktoré musia spĺňať jednotliví kandidáti na udelenie „Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky”:

 • študent musí byť riadne zapísaný do posledného ročníka na druhom stupni denného štúdia
 • študent musí mať urobené všetky skúšky z predchádzajúceho štúdia
 • priemerný prospech za uplynulé štúdium musí dosahovať hodnotu 1,30 (jednoduchý aritmetický priemer)
 • študent musí aktívne excelentne ovládať angličtinu a ďalší ľubovoľný svetový jazyk

Súčasťou povinných podmienok na udelenie „Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky“ je vypracovanie eseje v rozsahu 3 – 4 strany na jednu z nasledovných tém:

 1. Makroekonomický prínos private equity spoločností
 2. Private equity ako súčasť investičného portfólia inštitucionálneho investora
 3. Pre a proti IFRS (International Financial Reporting Standards) v private equity firme
 4. Zdroje konkurenčnej výhody private equity firiem v globálnej konkurencii
 5. Základné princípy a nástroje marketingovej komunikácie private equity priemyslu na Slovensku

Študent zároveň musí spĺňať minimálne jednu z nasledovných podmienok:

 • študent musí aktívne publikovať v oblasti predmetu svojho štúdia
 • študent musí byť aktívny vo vedeckej práci v oblasti svojho štúdia
 • študent musí mať absolvovaný odborný študijný (nie jazykový) pobyt v zahraničí
 • študent musí aktívne pôsobiť v niektorom zo športov
 • študent dosiahol úspech v medzinárodnej súťaži vo svojom odbore

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube