Nadácia Penta rozbehla štvrtý ročník výučby základov ekonómie pre študentov žurnalistiky

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoločne s Nadáciou Penta a ekonomickým týždenníkom Trend otvorili v tomto akademickom roku už štvrtý rok vzájomnej spolupráce pri výučbe jednosemestrálneho predmetu Základy ekonómie v žurnalistickej praxi.

„Cieľom spolupráce katedry žurnalistiky s odborníkmi je oboznámenie študentov štvrtého ročníka so základmi ekonómie, finančníctva a obchodného práva pre potreby ich budúcej praxe v médiách," uviedol doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD., vedúci katedry žurnalistiky a dodal: „Budúci žurnalisti, ktorých vychovávame, sa budú stretávať priamo alebo nepriamo s princípmi ekonómie v každej oblasti svojho pôsobenia, a preto považujeme za dôležité, aby základy ekonómie boli povinnou súčasťou študijného programu katedry.“

Výučba predmetu Základy ekonómie v žurnalistickej praxi prebieha počas celého zimného semestra a končí sa skúškou. Jednotlivé ekonomické témy prednášajú odborníci private equity skupiny Penta.

„Predmet vytvára študentom dostatočný priestor na oboznámenie sa s teoretickým základmi a správnou odbornou ekonomickou terminológiou a pomôže im zorientovať sa v problematike makro- a mikroekonómie, bankovníctva, daňového systému a legislatívy“, spresnila zámery projektu Katarína Stupková, správkyňa Nadácie Penta.

„Snažili sme sa vytvoriť štruktúru celého predmetu a jednotlivých prednášok tak, aby študentom poskytoval optimálnu kombináciu teoretických informácií a praktických skúseností odborníkov“, doplnila Stupková.

Na záver cyklu prednášok odovzdá každý študent seminárnu prácu vo forme eseje zaoberajúcej sa ekonomickou problematikou. Autor najlepšej práce získa mesačnú honorovanú stáž v renomovanom ekonomickom týždenníku Trend a bude mať možnosť využiť poznatky získané na prednáškach v praktickej ekonomickej žurnalistike.

Vyhodnotenie štvrtého ročníka projektu sa uskutoční vo februári 2007.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube