Konzorcium Two One žiada ministra dopravy o súčinnosť

Konzorcium Two One v piatok 19.8.2006, doručilo osobne aj faxom ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ľubomírovi Vážnemu list, so žiadosťou o stretnutie a o poskytnutie súčinnosti s cieľom pripraviť návrh podmienok a záväzkov, ktoré riešia súťažný problém vo veci koncentrácie bratislavského a viedenského letiska.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR totiž vo svojom liste doručenom PMÚ dňa 9.augusta 2006 uviedlo, že podmienky a záväzky, ktoré konzorcium vo veci koncentrácie už predložilo, súťažný problém neriešia.

Protimonopolný úrad SR listami zo dňa 10. augusta 2006 informoval účastníkov správneho konania o tom, že predĺžil lehotu na vyjadrenie sa k výzve pred vydaním rozhodnutia o 10 pracovných dní. Konzorcium preto očakáva, že MDPT SR poskytne v dostatočnom časovom predstihu súčinnosť s cieľom vyvinúť spoločné maximálne úsilie smerujúce k úspešnému skončeniu správneho konania a k získaniu súhlasu PMÚ SR s predmetnou koncentráciou.

Ďalšie informácie:

Flughafen Wien AG, Michael Kochwalter, Tel. +43/1/7007-22300

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube