Konzorcium Two One: Svoje záväzky si plníme, voči štátu podáme 2 žaloby. Štát môže prísť o miliardy korún.

Letisko Košice:

Konzorcium TwoOne pokračuje v plnení svojich zmluvných záväzkov vyplývajúcich z privatizačnej zmluvy a v týchto dňoch zloží na účet správcu viazaného účtu doplatok kúpnej ceny vo výške 630 mil. Sk a sumu kapitálovej investície vo výške 380 mil. Sk ako odplatu za košické letisko. Týmto krokom splní všetky svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z privatizačnej zmluvy.

Letisko Bratislava:

Konzorciu TwoOne nebolo k dnešnému dňu zo strany FNM SR doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy vo veci privatizácie bratislavského letiska. Zmluvu považuje naďalej za platnú a záväznú pre všetky zmluvné strany.

„Sme znepokojení prístupom ministerstva dopravy, ktoré aj napriek platnosti zmluvy, pokračuje v jej porušovaní," povedal Jozef Oravkin, partner private equity skupiny Penta.

Ďalej uviedol, že považuje za absurdné, keď ministerstvo na stretnutí so zástupcami Konzorcia, ktoré sa konalo 23.8.2006, formálne deklaruje svoj záujem spolupracovať pri napĺňaní účelu zmluvy, a následne po skončení stretnutia jeho predstaviteľ verejne vyhlási, že ich cieľom je, aby letisko zostalo v rukách štátu.

„V prípade, že nám bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, sme pripravení brániť sa v súlade s privatizačnou zmluvou na medzinárodnej arbitráži v Paríži s cieľom získať ochranu pred protiprávnymi krokmi zo strany FNM SR a ministerstva dopravy, a rovnako sa obrátiť aj na medzinárodný rozhodcovský tribunál, ktorý rieši spory o ochrane investícií," uviedol Jozef Oravkin.

Flughafen Wien ako rakúska spoločnosť požíva ochranu aj podľa medzinárodnej dohody o podpore a ochrane investícií, ktorá zaväzuje aj Slovenskú republiku. Konzorcium je toho názoru, že SR a jej orgány opakovane porušujú medzinárodnú dohodu.

„Vláda SR sa svojím súčasným správaním nielenže zrieka najvyššej ponúkanej kúpnej ceny a následných investícií v celkovej sume 18,42 mld. Sk, ale v prípade úspechu žalôb zo strany Konzorcia riskuje aj vznik povinnosti nahradiť škodu, ktorá môže dosiahnuť výšku niekoľkých miliárd Sk*," povedal Jozef Oravkin.

Dňom 24.8.2006 zároveň uplynie lehota, ktorú stanovil PMÚ pre vyjadrenie sa k výzve pred vydaním rozhodnutia pre private equity skupinu Penta. V snahe získať súhlas PMÚ sa Konzorcium so žiadosťou o poskytnutie poradenstva obrátilo aj na renomovanú konzultačnú spoločnosť NERA Economic Consulting z Veľkej Británie, ktorá sa zameriava na problematiku hospodárskej súťaže. Zástupcovia NERA poukázali na skutočnosť, že koncentráciou letísk sa výrazne zvýši vzájomné konkurenčné prostredie leteckých spoločností s priamymi pozitívnymi dopadmi na pasažierov, ktoré je jedinečné pre túto akvizíciu. Túto skutočnosť PMÚ úplne opomenul. Aj preto požiadame PMÚ, aby vykonal dôsledné šetrenie skladby pasažierov na bratislavskom letisku, ktorá podľa nášho názoru preukáže minimálne prekrývanie trhov nízkonákladovej leteckej dopravy.

Napriek celému radu ďalších vecných argumentov však Konzorcium očakáva, že aj vzhľadom na politický tlak, PMÚ prijme negatívne rozhodnutie. V takomto prípade Konzorcium podá rozklad a bude sa spoliehať na nestranné a predovšetkým odborné rozhodnutie Rady PMÚ.

*Obdobný prípad sa stal v súvislosti so žalobou spoločnosti CME voči ČR, kde predmetom žaloby bola rovnako ochrana zahraničného investora, pričom CME na medzinárodnom tribunáli vysúdila cca 10 mld. CK. Medzinárodným súdnym sporom, ktorého predmetom bola ochrana investora bol aj spor medzi SR a ČSOB, kde SR zaviazal arbitrážny tribunál k úhrade zaplatiť ČSOB spolu 24,7 mld. Sk.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube