Grant pre školy s nadanými deťmi

Školy s triedami pre mimoriadne nadané deti sa môžu uchádzať o grant, ktorého tretí ročník vyhlásila Nadácia Penta v spolupráci so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnáziom v Bratislave.

Grant je určený na realizáciu projektov, ktorých cieľom je kombinácia spájania a využitia viacerých vyučovaných predmetov, vedeckých alebo spoločenských oblastí, alebo vzájomné prepojenie a účasť tried prvého alebo druhého stupňa. Žiadateľom o grant môžu byť všetky základné školy s triedami pre mimoriadne nadané deti so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré sa zúčastňujú na Projekte Alternatívnej starostlivosti o nadané deti, autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V súčasnosti v SR pôsobí 26 škôl, ktoré zriadili okrem bežných tried aj triedy pre mimoriadne nadané deti, ktoré navštevuje 2 600 žiakov.

Projekty bude posudzovať výberová komisia zložená zo zástupcov Nadácie Penta a odborníkov v oblasti školstva a práce s intelektovo nadanými deťmi. Komisia bude taktiež hodnotiť vypracovanie projektu a splnenie formálnych náležitostí žiadosti o grant. Projekty, ktoré sa umiestnia na základe vyhodnotenia komisie ako najlepšie na prvých šiestich miestach, budú finančne podporené nasledovne:

1. miesto : 200 000,-Sk
2. miesto : 150 000,-Sk
3. miesto : 100 000,-Sk
4. – 6. miesto: 50 000,-Sk

Žiadosť o Grant je potrebné spolu s vyplneným prílohami zaslať najneskôr do 24. august 2007 elektronicky na e-mailovú adresu: nadacia@penta.sk a súčasne písomne v jednom originály zaslať na adresu vyhlasovateľa grantu, t.j. Nadácie Penta najneskôr do 24. augusta 2007. Výsledky predchádzajúcich ročníkov ako aj ďalšie informácie o grante pre nadané deti sú zverejnené na stránke www.nadaciapenta.sk

Projekt Alternatívnej starostlivosti o nadané deti autorky Jolany Laznibatovej, je projekt alternatívneho programu pre vzdelávanie intelektovo nadaných detí, v ktorom je rovnako zastúpená výchovná i vzdelávacia zložka. Projekt poskytuje nadaným deťom adekvátne podnety pre rozvoj ich myslenia (vyučovacia zložka) ale i celej osobnosti (výchovná zložka). Vyučovanie je prispôsobené nadaným deťom využívaním špeciálnych metód, atmosférou a obsahom vyučovania. Atmosféra v triedach je príjemná, nedirektívna, založená na dialógu a partnerskom vzťahu učiteľa a žiaka.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube