Európsky unikátny projekt vzdelávania nadaných detí na Slovensku

Už 14 rokov zastrešuje projekt Alternatívnej starostlivosti o nadané deti komplexne a systematicky špecifické vzdelávacie potreby intelektovo nadaných detí na Slovensku. V súčasnosti v SR pôsobí 26 škôl, ktoré zriadili okrem bežných tried aj triedy pre mimoriadne nadané deti, v ktorých sa vyučuje 2 600 žiakov. Ich koordinačným pracoviskom, ktoré im poskytuje aj svoje pedagogické a vyučovacie know-how, je Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

„Mimoriadne nadané deti potrebujú špeciálny prístup, nakoľko v bežných školách sa ich talent a nadanie nemôžu dostatočne rozvíjať. Náš projekt je v Európe unikátny svojim kontinuálnym vzdelávaním od prvého stupňa základnej školy po ukončenie osemročného gymnázia. Jeho princípy preberajú a využívajú aj podobne zamerané školy v zahraničí,“ informovala autorka projektu PhDr. Jolana Laznibatová CSc., ktorá je zároveň aj riaditeľkou Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

Systém vzdelávania intelektovo nadaných detí je založený na rovnomernej kombinácii výchovnej a vzdelávacej zložky, poskytuje nadaným deťom adekvátne podnety pre rozvoj ich myslenia (vyučovacia zložka), ale i celej osobnosti (výchovná zložka). Vzdelávanie je prispôsobené nadaným deťom využívaním špeciálnych metód. Atmosféra v triedach je príjemná, nedirektívna, založená na dialógu a partnerskom vzťahu učiteľa a žiaka.

Školy pre mimoriadne nadané deti sú štátnymi školami, finančné prostriedky na svoj chod získavajú zo štátneho rozpočtu. „Tieto zdroje nestačia pokryť potreby školy, ako ani finančné požiadavky na nadštandardné vzdelávacie programy, materiálové a prístrojové vybavenie a ani na ohodnotenie pedagógov“, uviedla Laznibatová a dodala: „Snažíme sa preto získavať ďalšie prostriedky prostredníctvom príspevkov od rodičov, realizáciou grantových projektov, príjmov z 2% zo základu dane a taktiež prostredníctvom sponzorov.“

Nadácia Penta už štyri roky podporuje bratislavskú školu a sieť tried pre mimoriadne nadané deti. Za toto obdobie prispela nadácia na podporu tohto projektu sumou viac ako 2,8 mil. Sk.
Minulý rok prvýkrát vyhlásila škola v Bratislave s Nadáciou Penta Grant zameraný špecificky na podporu siete tried. „Cieľom grantu je podporiť zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacieho systému tried pre mimoriadne nadané deti a zvýšiť tak záujem, motiváciu, či chuť žiakov a pedagógov ďalej sa vzdelávať a samostatne získavať nadstavbové informácie“, povedal Jozef Špirko, člen správnej rady Nadácie Penta. „Doteraz sme vyhodnotili dva ročníky grantu, do ktorého sa zapojilo 22 škôl, ktoré spolu zaslali 50 projektov a rozdelili si finančnú odmenu vo výške 660 000 korún“, uviedol ďalej Jozef Špirko. Začiatkom budúceho kalendárneho roka vyhlási škola s nadáciou tretí ročník Grantu.

„V tomto roku sa do nášho projektu pridali ďalšie školy v Seredi a v Pezinku. Zároveň našu školu opustili prví maturanti, ktorí ukončili štúdium s celkovým priemerom známok 1,27 a všetci niekoľkonásobne uspeli v prijímacích pohovoroch na vysoké školy doma a v zahraničí. V súčasnosti sme vo finálnej etape a rozpracovávajú sa legislatívne a metodické návrhy pre zaradenie takéhoto nového edukačného modelu do školského systému,“ povedala Laznibatová.

Kontatky:

PhDr. Jolana Laznibatová
riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti
e-mail: smnd@smnd.sk
tel.: 02/ 4425 3892

Katarína Stupková
správkyňa Nadácie Penta
e-mail: stupkova.katarina@penta.sk
tel.: 0903 281 269

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube