Etický kódex mediálného holdingu

Preambula

Investičná skupina Penta je investorom vlastníka vydavateľstva Trend Holding a 7 Plus (ďalej Mediálneho Holdingu) a pomáha spolufinancovať zmeny vlastníctva vo vydavateľstvách, ku ktorým došlo alebo môže dochádzať.

Investičná skupina Penta poskytuje podporu v strategickom riadení vlastníkovi Mediálneho Holdingu, ktorým je zahraničná spoločnosť V3 Media Holdings v súčasnosti vlastnená západoeurópskymi investormi – fyzickými osobami, ktoré nemajú s výnimkou Mediálneho Holdingu, žiadne iné podnikateľské aktivity na Slovensku. 

Investičná skupina Penta podniká aj v ďalších odvetviach ekonomiky a je si vedomá možného konfliktu záujmov vyplývajúcich z postavenia investora Mediálneho Holdingu.

Z uvedených dôvodov navrhuje investičná skupina Penta tento Etický kódex. Penta sa zároveň zaväzuje informovať vydavateľstvá v Mediálnom Holdingu a následne upraviť tento Etický kódex, ak by došlo k akejkoľvek zmene vlastníckej štruktúry Mediálneho Holdingu a to zvlášť v prípade, že by takáto zmena mohla vyvolať konflikt záujmov.  

Etický kódex upravuje výhradne vzťah vlastníkov, investorov a osôb, ktoré zodpovedajú za redakčnú činnosť médií vydávaných spoločnosťami Mediálneho Holdingu.

1. Garancia nezávislosti novinárskej tvorby

 • Investičná skupina Penta sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať a presadzovať princípy a hodnoty, ktoré budú podporovať nezávislú žurnalistickú prácu a tvorbu, aby právo verejnosti na informácie bolo naplnené.   

 • Penta týmto deklaruje, že zásadne odmieta, aby redakčná činnosť vydavateľstiev Mediálneho Holdingu smerovala k podpore konkrétnych podnikateľských záujmov, či k podpore konkrétnych politických strán, hnutí a predstaviteľov takým spôsobom, ktorý by znemožňoval čitateľovi utvoriť si svoj vlastný, nezávislý názor a bol v rozpore s princípmi nezávislej žurnalistickej práce.

 • Penta sa zároveň verejne hlási k podpore hodnôt, ktoré považuje za prospešné pre pozitívny rozvoj slovenskej spoločnosti. Ide najmä o posilňovanie demokratického politického systému, trhovej ekonomiky a geopolitického ukotvenia Slovenska v rámci štruktúr EÚ a NATO.

 • Akékoľvek záujmy investičnej skupiny Penta, či jej nemediálne obchodné aktivity, nie sú v redakčnej časti média, ktoré vydávajú vydavateľstvá Mediálneho Holdingu nijak uprednostňované a ani účelovo zadržiavané. O všetkých takýchto aktivitách informuje redakcia vyvážene a nestranne, presne a hodnoverne tak, ako to robí aj v prípade spoločností, či osôb, ktoré nie sú vlastníkmi, či investormi Mediálneho Holdingu.

2. Pravidlá zachovania nezávislosti a Corporate Governance

 • Penta sa spolu s vlastníkmi vydavateľstiev zaväzuje ustanoviť a zabezpečiť fungovanie profesionálneho manažmentu, ktorý bude zodpovedný za strategické a prevádzkové riadenie mediálnych investícií.

 • Penta sa zaväzuje, že mimo zostavenia a zabezpečenia fungovania uvedeného profesionálneho manažmentu, nebude iniciovať žiadne personálne zásahy v redakcii.

 • Profesionálny manažment je zodpovedný za komunikáciu voči šéfredaktorovi. Profesionálny manažment nesmie zasahovať do tvorby konkrétneho redakčného výstupu.

 • Spoločnosť Penta sa zaväzuje, že jej predstavitelia a zamestnanci, a ani predstavitelia profesionálneho manažmentu nebudú mať prístup do redakčných systémov na tvorbu a zalamovanie obsahu tlačených alebo elektronických médií v portfóliu Mediálneho Holdingu.

 • Spoločnosť Penta berie na vedomie, že len nezávislosť, nestrannosť a profesionálna integrita Reportérov a Personálu Redakcie vytvárajú predpoklady na vysokú kvalitu práce Reportérov a Personálu Redakcie, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie Mediálneho Holdingu. Penta trvá na zachovaní týchto princípov, ktoré sa musia uplatňovať vo všetkých prípadoch rovnako.

 • Neprehliadnuteľným atribútom nezávislosti, nestrannosti a profesionálnej integrity Reportérov a Personálu Redakcie je právo vydavateľstva na novinárske tajomstvo, resp. povinnosť chrániť zdroje. Ochrana zdrojov musí byť nutnosťou aj v rámci vydavateľstiev Mediálneho Holdingu o to viac, že spoločnosť Penta má široký rozsah podnikateľských aktivít.

 • Spoločnosť Penta a Mediálny Holding sa preto zaväzujú, že priamo alebo nepriamo nebudú (a) sledovať činnosti, ktoré Reportéri a Personál Redakcie vykonávajú na počítačoch alebo vo firemnej dátovej sieti, (b) sledovať, odpočúvať, odchytávať a vyhodnocovať metadáta (napr. hlavičky e-mailov a pod.) alebo obsah elektronickej komunikácie, ktorú Reportéri alebo Personál Redakcie vykonávajú prostredníctvom firemných dátových sietí alebo prostredníctvom počítačov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu, (c) sledovať a vyhodnocovať informácie o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (najmä metadáta a údaje z výpisov hovorov) prostredníctvom telefónov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu.

 • Porušením tohto záväzku nie sú aktivity Mediálneho Holdingu, ktorých cieľom je (a) sledovanie a analýza výkonu firemných dátových sietí a firemných počítačov, (b) ochrana firemných dátových sietí a firemných počítačov pred bezpečnostnými hrozbami, ale v žiadnom prípade nemôže byť obsahom takýchto aktivít sledovanie obsahu komunikácie, pričom za sledovanie obsahu komunikácie sa považuje aj zaznamenávanie aktivít na pracovnej ploche počítača.

3. Princípy fungovania redakcie

 • Za redakčný obsah nesie zodpovednosť šéfredaktor a vedenie redakcie.

 • Penta sa zaväzuje, že s výnimkou štandardnej komunikácie v pozícii respondenta, či informačného zdroja tak, ako tomu bolo aj v čase, kedy nebola investorom vlastníka Mediálneho Holdingu, nebudú jej predstavitelia a zamestnanci nijak inak ovplyvňovať konkrétny obsah redakčných výstupov.

 • Šéfredaktor nesie plnú a bezvýhradnú zodpovednosť za personálne zloženie redakcie.

 • Práca redakcie sa riadi interným redakčným kódexom, do ktorého obsahu spoluvlastníci a ani investori nesmú nijak zasahovať a s ktorým je každý Redaktor a Personál Redakcie riadne oboznámený. Interný redakčný kódex však musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardami. Šéfredaktor nesie zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu v redakcii.

 • O obchodných, či iných aktivitách vlastníkov a investorov informujú tituly vydavateľstiev Mediálneho Holdingu v primeranom spravodajskom rozsahu. O skutočnosti, že daný mediálny výstup sa týka vlastníka, či investora vydavateľstva, informujú čitateľov redaktori na základe vlastnej úvahy a rozhodnutia.

4. Riešenie sporov

 • V prípade sporov alebo konfliktov, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto Etického kódexu, sa  bude takýto spor riešiť vždy s prítomnosťou šéfredaktora,  predstaviteľa profesionálneho manažmentu a zástupcu investora alebo vlastníka, ktorých Mediálny Holding určí (ďalej len Zmierovacia komisia).

 • Ak spor alebo konflikt hrozí, je ktorákoľvek zo strán povinná informovať vopred ostatných členov Zmierovacej komisie bez zbytočného odkladu.

 • Zmierovacia komisia spor alebo konflikt prediskutuje a prijme odporúčanie, ako spor alebo konflikt riešiť. Šéfredaktor vynaloží nevyhnutné úsilie na to, aby sa redakčný obsah, ktorý môže byť sporom alebo konfliktom dotknutý, publikoval až po prijatí odporúčania.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube