Výškové domy Pražané nechtějí, moderních staveb se ale nebojí

Praha je svými obyvateli vnímána jako moderní evropské město, což je dáno zejména spojením se světem, neměla by rozšiřovat svoje hranice, pro nové stavby by se měly využít brownfieldy. Praha je obdivována pro historické stavby, moderní jí však chybí. To jsou jedny z hlavních závěrů výzkumu: Jaké jsou názory Pražanů na zástavbu v Praze, který realizovala agentura Nielsen-AdMosphere na základě požadavku Penty Investments

Mezi Pražany ve věku 18 a více let, kteří mají přístup na internet, jednoznačně panuje názor, že je Praha moderní evropské velkoměsto. Uvedlo to 90% dotázaných. Modernost je podle dotazovaných obyvatel dána nejvíce spojením se světem( 98%), dále je určena dostatečnou nabídkou volnočasového využití (94%), nebo tím, jestli je ve městě dostatek restaurací a obchodů (92%). Přítomnost moderní architektury je ve výčtu možností podle respondentů na posledním místě, přesto ji akcentuje 8 z 10 dotázaných. Postoj Pražanů ke vzniku moderních staveb v centru Prahy není vyhraněný, jednoznačně souhlasí více než polovina (55%). Moderní architektuře v centru jsou nakloněni spíše muži, podpora citlivého začlenění moderních staveb do okolní historické zástavby roste společně se stupněm dosaženého vzdělání respondentů.

Zajímavým příkladem vnímání novostavby v památkově chráněné rezervaci je Tančící dům na Rašínově nábřeží. Sice převažuje názor, že se stavba do místa hodí, převaha kladných odpovědí ale není výrazná (58%). Vysloveně negativních soudů je však pouze 12%. Při obecně položeném dotazu převažují na kombinaci nových staveb a stávající zástavby kladné názory (65%). Více než polovina dotázaných Pražanů (56%) si myslí, že moderních staveb má Praha málo. Ohledně přítomnosti výškových budov mají respondenti poměrně jasno – s tím, že by jich mohlo být v Praze více souhlasí necelá čtvrtina dotázaných.

K otázce dostatku zeleně v hlavním městě jsou respondenti spíše skeptičtí. Že jí je v Praze dost, si myslí 44% dotázaných. Nejpozitivněji se k jejímu dostatku vyjádřili lidé ve věku 25-34 let. Opačný názor, že je v Praze parků a zeleně málo, sdílejí spíše respondenti mezi 45-54 lety a také lidé s nižším vzděláním. V parcích se cítí bezpečně 56% dotázaných, názory na udržovanost parků nejsou příliš vyhraněné - kladné hodnocení nicméně převládá ( 56% ).

Pokud jde o okolí Masarykova nádraží, 57% respondentů souhlasí s tím, že by měl být prostor využit pro výjimečnou moderní stavbu s multifunkčním využitím. Jen necelá třetina dotázaných si myslím, že by se tady měly postavit byty. Jen každý 10. respondent je toho názoru, že by se s tímto brownfieldem nemělo dělat nic.Pro moderní stavbu jsou spíše muži než ženy, vzdělanější respondenti a také mladší věková skupina ve věku 25-34 let (67% ). Projekt Zahy Hadid zná necelá pětina Pražanů (17%). Nadpoloviční většině se projekt líbí( 57%), mírně lépe hodnotily projekt u Masarykova nádraží ženy než muži.

Výzkum uskutečnila agentura Nielsen AdMospohere v září 2018 na vzorku 1007 respondentů – Pražanů - ve věku 18 a více let prostřednictvím internetového sběru.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube